Assurance

En ocasions les companyies poden requerir un grau de seguretat per a determinades àrees, processos o transaccions específics que van més enllà de la que proporciona una auditoria convencional.
ASSURANCE

La transparència genera confiança

A Vir Audit no només ens limitem a emetre una opinió sobre els comptes anuals de l’empresa, sinó que incorporem un valor afegit en el treball d’Assurance en benefici directe pels nostres clients.

Aplicant estàndards internacionals d’auditoria, realitzem treballs d’assegurament sobre la informació financera, processos, dades o altra informació rellevant sobre la qual els stakeholders puguin tenir interès a obtenir un major grau de seguretat mitjançant un informe d’un expert independent.

Actualitat

Contacta amb nosaltres