Auditoria 
de Comptes

La confiança i el suport dels nostres clients ens ha permès créixer de forma rellevant i posicionar a VIR AUDIT en el TOP-20 del Ranking estatal de firmes d’auditoria i com a 8ª firma d’auditoria de Catalunya, sent la primera firma d’auditoria catalana després de les multinacionals.

AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Fiabilitat, rigor i prestigi

En les nostres auditories, ens caracteritzem per aportar solucions i recomanacions de millora als problemes que podem detectar, i sempre, amb un enfocament pràctic i constructiu.

Mantenim reunions periòdiques amb la Direcció per comunicar els aspectes significatius sorgits en el nostre treball, a més de mantenir informats de l’avanç i desenvolupament dels treballs d’auditoria. Així mateix estem a disposició de l’entitat durant l’any per consultes o contrastar opinions tècniques.

L’auditoria de Comptes anuals serà obligatòria per part de les societats quan durant dos exercici consecutius a la data de tancament, es donin dos dels tres requisits que es detallen a continuació:

AUDITORIA VOLUNTÀRIA

Enfocament pràctic i constructiu

L’auditoria voluntària de comptes anuals seria aquella que no té el seu origen en una obligació legal, encara que es regeixi pels mateixos criteris que les auditories obligatòries.

A continuació detallem una sèrie d’avantatges, que comporta la realització d’una auditoria de comptes:

AUDITORIA DE START-UPS

Som una firma líder en auditoria de Start-ups

Treballem amb la majoria dels fons de venture capital i seed capital del mercat espanyol i gaudim d’un gran prestigi per la seva part i reconeixement del mercat com a líders en auditoria de start ups.

Coneixem perfectament tota la problemàtica de les start-ups, la seva idiosincràsia i aspectes particulars i estem especialitzats en identificar i resoldre els principals problemes comptables i financers propis de les start-ups.

Aportem el millor de les grans firmes multinacionals (experiència, especialització, rigor i prestigi) amb la combinació del millor de les firmes mitjanes (proximitat, flexibilitat, tracte proper de tu a tu, manteniment dels equips d’auditoria,…). Així mateix, apliquem uns honoraris raonables i competitius que garanteixen la millor relació cost/servei.

AUDITORIA DEL SECTOR PÚBLIC

Experiència en l'àmbit públic

A VIR AUDIT disposem de metodologies i procediments propis que tenen en compte les característiques especials de la gestió pública. La nostra trajectòria professional avala la independència i la qualitat dels nostres serveis.

L’Auditoria Pública constitueix l’instrument fonamental de verificació del funcionament econòmic-financer del sector públic tenint per objecte comprovar la situació i el funcionament dels serveis i organismes autònoms, societats estatals i altres ens públics estatals, qualsevol que sigui la seva denominació i forma jurídica, en els aspectes econòmic-financers per verificar que s’acomoden a la regularitat i als principis de bona gestió financera, i que són conformes a les disposicions i directrius que les regeixen, així com la verificació de l’eficàcia i eficiència.

Per això, entenem que la transparència en el Sector Públic és un indicador de qualitat de l’Administració o de compromís amb els ciutadans. La realització d’auditories contribueix de forma significativa a la transparència en la informació facilitada als usuaris de la mateixa i en la obtenció de millors nivells d’eficàcia en la gestió.

El treball és executat per equips amb formació en l’àmbit públic donat que han realitzat un Màster en Auditoria de sector públic i altres activitats formatives en aquest camp en aspectes econòmics, de legalitat i organització del sector públic.

Els Serveis que els podem donar en aquest camp són els següents:

També tenim experiència en auditoria de entitats dependents d’organismes públics (per exemple societats mercantils, societats mixtes, etc.) a les que se’ls aplica el dret del sector privat però que es troben també subjectes a la normativa del sector públic, si bé en grau diferent a com ho estan les entitats de caràcter administratiu.

Auditoria de justificació de subvencions

Portem a terme revisió de comptes justificatives de subvencions

VIR AUDIT tenim experiència i equips especialitzats en aquests treballs de revisió tant en l’àmbit públic estatal com de la Unió Europea, havent realitzat un gran nombre de revisions de Projectes d’R + D finançats pel CDTI, pel Ministeri de Ciència i Innovació , per al Projecte marc de tecnologia de la Unió Europea i altres institucions, etc.

AUDITORIA PER REQUERIMENT LEGAL

Una gran varietat de serveis

Vir Audit ofereix Auditoria per Requeriment Legal, els serveis bàsics que us podem oferir són:

Actualitat

Contacta amb nosaltres